2016, ഏപ്രിൽ 24, ഞായറാഴ്‌ച

കിളി പറഞ്ഞത്

ജല ദിനാന്തരം കിളി പറഞ്ഞത്,

ഞാനും ഞങ്ങളും
ഞങ്ങളെല്ലാവരും
കളിച്ചു കൂമാടിയ
വയലേല നികത്തി
നീ കെട്ടിയ മണിമാളിക മുറ്റത്ത്
എനിക്കായി നീ തൂക്കിയ ,
വെൺ താലത്തിലെ ഇറ്റു വെള്ളം
ത്ഫൂ..... 


എന്റെ പട്ടി കുടിക്കും.