2013, ജൂൺ 26, ബുധനാഴ്‌ച

ഒന്നാം ക്ലാസ്സുകാരന്‍ മഴയ്ക്കായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു...


ദൈവമേ.....
........................
മഴ നിറുത്താതെ പെയ്യണേ
തോടും പുഴയും നിറയണേ
ചിറവരമ്പു കാണാവണ്ണം
വെള്ളം കേറി മൂടണേ..

മലവെള്ളം കേറിക്കേറി-
ക്കടായിക്കുറ്റിക്കിപ്പുറം
മുറ്റം പുഴയാകണേ..

ഉമ്മറപ്പടിക്കൊപ്പരം
ഏന്തിയേന്തി മഴവെള്ളം
പനിക്കുളിരുള്ളൊരപ്പൂപ്പന്റെ
ഉള്ളിനാക്കം കൊടുക്കണേ …

അമ്മകാണാപ്പേജു കീറി-
യൊഴുക്കിവിട്ട തോണികള്‍
തോണിക്കാരനുറുമ്പുമായെന്‍
കൂട്ടുകാരെക്കാണണേ..

കലിയിളകിപ്പേയിളകി
പെയ്തുപെയ്തു തിമിര്‍ക്കുമ്പോള്‍
കൂട്ടത്തിലേഡുമാഷിന്റെ
ചൂരലൊഴുക്കിപ്പോക്കണേ....
…................................
നാളെയും ഉസ്ക്കൂളിന് അവധിയാകണേ...