2011, ജനുവരി 28, വെള്ളിയാഴ്‌ച

വെള്ളമടിക്കാത്തവന്‍

കല്യാണത്തിനെത്തിയവരെല്ലാം ഫിറ്റ്....!
ഇപ്പഴതാണത്രെ നടപ്പ്...
വെള്ളമടിക്കാത്തവന്‍
ഊപ്പ... കണ്‍ട്രി...

ഒരു സ്മാള്‍ വാഗ്ദാനത്തെ
ചിരിച്ചൊഴിഞ്ഞതി-
നെന്തെല്ലാം വശേഷണങ്ങള്‍...
'കരിസ്മാറ്റിക്'
'ചെമ്മാച്ചന്‍'
'അവരാമാപ്പള'
'പാം പറയടാ'
' യെവനൊക്കെ'.......

ഇനി മാറി നടക്കാം
കല്യാണം
ശവമടക്ക്
അടിയന്തിരം
നാലാളുകൂടുമിടം മുഴുവന്‍....

അല്ലെങ്കില്‍....
ഒരുണ്ണാക്കനായി
വളിച്ച ചിരിയോടെ
ചമ്മലഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത്
ജീവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാം...