2010, നവംബർ 20, ശനിയാഴ്‌ച

കൊളാഷ്

മുകളിലൊരരിപ്രാവ്
ഒപ്പമൊരൊലിവില....
അടിയിലൊരു മരുഭൂമി
നടുക്കൊരെല്ലുന്തിയകുട്ടി
പാറ്റേണ്‍ ടാങ്ക്...പാമ്പ്
............
ഒഴിവുള്ളിടത്തൊക്കെ
അതുമിതുമൊട്ടിച്ചു ചേര്‍ത്ത്
അവരൊരു കൊളാഷുണ്ടാക്കി....
ലോകസമാധാനം.....