2010, നവംബർ 5, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ആകാശം..

ആകാശം..
അതിരുകള്‍ മാഞ്ഞുപോയ,
കുട്ടിയുടെ സ്ലേറ്റു പോലെ...
കല്ലുവരക്കുത്തുകള്‍
നെടുകെയും കുറുകെയും കോറിയ
വൃദ്ധന്റെ മനസ്സു പോലെ....