2011, ജൂലൈ 11, തിങ്കളാഴ്‌ച

സി.ബി.എസ്.ഇ

സി.ബി.എസ്.ഇ
പുതിയ സ്കൂളുകള്‍ വേണ്ട

ഞങ്ങളുടെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളുകള്‍ പൂട്ടും
പക്ഷേ
പഴയ സ്കൂളുകള്‍ വേണം
ഞങ്ങളുടെ
മക്കളുടെ പഠനം പൂട്ടരുതല്ലോ...